เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
ทรงเดช แก่นปัดชา 35 150
ผ่องศรี ปันเต๋ 35 43
บัญชา 35 18
อาทิตย์ สัมฤทธิ์ล้วน 40 7
ธณิกานต์ 35 10
จักรกฤษณ์ พรมมา 60 454
Wasan Raidee 50 18
วิศวพงศ์ พูนอยู่ 40 9
สุวโรจน์ ภูวรัตน์เลิศโภคา 50 71
นิพนธ์ ทรัพย์พงษ์ 35 26
เดชา จันทร์เกษมสัตย์ 35 146
ณัทภัทร จวนกระจ่าง 35 25
วิชัฏ 35 8
ยอดปิ่น กาญจนวิภู 35 40
ณรงค์ สุขสมกรณ์ 35 37