เสาเข็มเจาะ15อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-นามสกุล ขนาด จำนวน(ต้น)
บจก.ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง 60 154
จุรีรัตน์ 50 24
บจก.แกรนด์ ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง (คุณอารียา) 35 35
สุพัตรา สราคำ 50 12
เชิดพงศ์ 60 410
ธรรมนูญ 50 49
อคิรา อาสากุล 35 20
คเชนทร์ พฤทธิกานนท์ 60 28
กฤช 35 6
อังคนา 35 59
กมล ด่านศักดิ์ชัย 35 18
ธนยศ 40 137
เทพปริญญา ป้องขวาเลา 40 51
บ. แสงฤทธิ์ 2559 จำกัด 50 32
บ. แสงฤทธิ์ 2559 จำกัด 35 32